Một số điểm mới cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và tình hình triển khai thi hành tại Hà Tĩnh

09/07/2018 10:52:54

1. Một số điểm mới cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 được Quốc hội khóa XIV đã thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 và thay thế Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006, đã đánh dấu mốc quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế công tác trợ giúp pháp lý, mở ra một giai đoạn mới cho công tác trợ giúp pháp lý với nhiều nội dung mới, nổi bật.

đ