NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO XÃ THẠCH HẠ

1. Đ/c: Nguyễn Hữu Hùng - Bí thư Đảng uỷ: 

- Chủ trì công việc của BCH Đảng bộ và BTV Đảng uỷ, phụ trách công tác: Chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ và các vấn đề về an ninh - quốc phòng của Đảng  bộ.

- Chuẩn bị và chỉ đạo chuẩn bị các nội dung cho các hội nghị; chủ trì và kết luận các vấn đề được thảo luận tại hội nghị BCH Đảng bộ, BTV Đảng uỷ và các hội nghị khác theo quy định.

- Phân công giải quyết các văn bản gửi đến, ký ban hành Nghị quyết, Quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền cuả đảng bộ.

- Báo cáo hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm về thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ cho Thành uỷ và gửi về các chi bộ.

2. Đ/c :Nguyễn Hữu Đức- PBT thường trực

- Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, phụ trách công tác dân vận, UBKT, công tác tuyên giáo. Chủ trì chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung, chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực đảng uỷ về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. Chịu trách nhiệm chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa các chi uỷ, chi bộ, UBND; UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; thường xuyên cụ thể hoá, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ cấp trên và đảng uỷ về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và công tác quản lý, phát triển đảng viên.

- Xây dựng và bố trí lịch làm việc hàng tuần, tháng của thường trực Đảng  uỷ với thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, tổ chức các hội nghị của Đảng  bộ, theo dỏi thu, chi Đảng  phí và hồ sơ Đảng  viên. 

- Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Đảng bộ, giải quyết công việc hàng ngày của Ban chấp hành, BTV Đảng  uỷ. Thay đồng chí Bí thư điều hành một số công việc khi được đồng chí Bí thư Bí thư ủy quyền.

3. Đ/c :Nguyễn Sông Hàn - PBT Đảng  uỷ, Chủ tịch UBND:

- Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đảng ủy và của các cơ quan cấp trên về quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng, quản lý đô thị, an ninh quốc phòng, tham mưu công tác tổ chức, sử dụng cán bộ theo phân cấp.

 - Cụ thể hoá chủ trương, nghị quyết của Đảng các cấp, của Đảng uỷ, HĐND xã thành chương trình hành động, lên kế hoạch hoạt động của UBND xã và cả hệ thống hành chính nhà nước ở địa phương theo quy định của pháp luật; chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác cải cách hành chính, công tác thi đua khen thưởng, công tác dân vận của chính quyền. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo các hoạt động của Uỷ ban nhân dân với Ban chấp hành, Ban Thường vụ đảng ủy theo quy định, phối hợp chặt chẽ với HĐND; UBMTTQ trong xử lý công việc để đảm bảo sự thống nhất trong lãnh đạo, điều hành giữa Đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng bộ máy chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

  4. Đ/c : Trương Thế kỷ – UVBTV, PCT UBND:

 - Phụ trách công tác quản lý phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng cơ bản; Công thương - Quản lý thị trường và trật tự kỷ cương đô thị.

 -Tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với công tác chuyên môn trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của cơ quan Nhà nư­ớc các cấp.

 - Phụ trách quản lý Nhà nước về lĩnh vực phát triển văn hóa, Y tế, Giáo dục các thiết chế văn hóa, chế độ chính sách, an sinh xã hội, hương ước quy ước tại cơ sở, theo dõi chỉ đạo hoạt động của các ban ngành, các Trường học, trạm y tế

5. Đ/c: Nguyễn Văn Hóa – UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ xã:

- Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành, Ban Thường vụ đảng ủy; chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc sự phối hợp giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác dân vận ở địa phương và chỉ đạo các ban, ngành; Ban công tác Mặt trận ở các thôn cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách của Nhà nước, chương trình, các cuộc vận động của Mặt trận cấp trên thành chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện, tham gia phản biện xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền và định kỳ báo cáo các hoạt động của Mặt trân và các tổ chức thành viên với Mặt trận cấp trên và Ban chấp hành, Thường vụ đảng ủy theo qui định.

6. Đ/c Trương Công Thành – PCT HĐND xã:

- Chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban chấp hành, Ban Thường vụ đảng ủy, Thường trực HĐND công tác Kiểm tra, giám sát hoạt động của địa phương trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; các ban ngành, đoàn thể, các tổ hội đồng về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết các kỳ họp, chuẫn bị công tác tổ chức các đợt tiếp xúc cử tri với đại biểu các cấp và chương trình nội dung các kỳ họp theo luật quy định.